Procedemento

Modelo 126. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do capital mobiliario obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras.