Procedemento

Modelo 128. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos do capital mobiliario procedente de operacións de capitalización e de contratos de seguros de vida ou invalidez.