Procedemento

Información mensual por parte das CC. AA. sobre familias numerosas ou con persoas con discapacidade a cargo (Modelo 990).