Aviso fin de colaboración social restrinxida

Aviso a colaboradores sociais que utilizan a modalidade de certificados electrónicos de representante de persoa xurídica restrinxidos (colaboración social restrinxida)

O día 14 de xaneiro de 2020 deixará de validarse nas aplicacións de presentación de declaracións tributarias da Sede Electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, a modalidade de colaboración social restrinxida, e unicamente se validará a denominada colaboración social delegada.

A colaboración social delegada permite xestionar o censo dos empregados (do colaborador social) que cos seus certificados de usuario persoais poderán presentar declaracións tributarias (e consultar as previamente presentadas por el mesmo ou por calquera delegado do colaborador social mentres siga estando autorizado polo devandito colaborador social) no ámbito da colaboración social na aplicación dos tributos.Este cambio está relacionado co feito de que os certificados de representante de persoa xurídica se poden utilizar ante calquera Administración pública que os admita con capacidade de representación total, polo que non ten sentido manter a colaboración social restrinxida no ámbito tributario.

Nesta modalidade de colaboración social delegada, o colaborador social co seu certificado electrónico poderá presentar (e consultar) as declaracións dos obrigados tributarios presentadas por el mesmo ou por calquera dos seus empregados autorizados como delegados.

A partir de 14 de xaneiro de 2020 con calquera certificado electrónico en vigor (de representante de persoa xurídica ou de persoas física se fose o caso) do colaborador social, poderanse realizar tanto actuacións en nome de terceiros como actuacións en nome propio. Só revogando os certificados de representante de persoa xurídica restrinxidos na actualidade evitarase a presentación e consulta das declaracións propias do colaborador social. Polo tanto, se utiliza a Colaboración Social Restrinxida debe migrar antes do 14 de xaneiro aos empregados que actualmente utilizan certificados de representante de persoa xurídica ao novo modelo de Colaboración Social Delegada para que poidan seguir realizando presentacións en nome de terceiros sen utilizar estes certificados electrónicos, que a partir desa data se poderán utilizar sen ningún tipo de restrición na Sede Electrónica da Axencia Tributaria.

Máis información do sistema de colaboración social delegada: Evolución do modelo de Colaboración Social para entidades privadas e profesionais da xestión tributaria.