Colaboración social na solicitude de certificados tributarios

En virtude do que se dispón na Resolución de 12 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se modifica a de 29 de maio de 2006, por que se establecen os supostos e condicións en que poderá facerse efectiva a colaboración social na aplicación dos tributos, se abriu a colaboración social na aplicación dos tributos ás seguintes solicitudes de certificados tributarios, que se unen aos certificados de estar ao corrente das obrigas tributarias, de contratistas e subcontratistas, de residencia fiscal, de Actividades Económicas e de Exoneración de retención aos arrendadores de inmobles, así como os que poden solicitarse a través da nova aplicación de certificados tributarios xenéricos:

  • Importe neto de cifra de negocios
  • Autoliquidacións periódicas
  • Autoliquidacións de ingreso
  • Exención ao imposto de sociedades
  • Situación Censual
  • Imposto de sociedades
  • Modelo 190

Progresivamente se irán adaptando as solicitudes do resto de certificados