Presentar e consultar declaracións

  • Modelo 030.

    Censo de obrigados tributarios-Declaración censual de alta, cambio de domicilio e/ou de variación de datos persoais.

  • Modelo 034.

    Rexistro censual dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos.

  • Modelo 036 - 037

    Censo de empresarios, profesionais e retedores - Declaración censual de alta, modificación e baixa e declaración censual simplificada.

  • Modelo 038.

    Declaración informativa en euros. Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos.

  • Modelo 039.

    Comprobación censual do réxime especial do grupo de entidades no IVE.

  • Modelo 100.

    Imposto sobre a renda das persoas físicas. Declaración e documentos de ingreso ou devolución.

  • Modelo 111.

    Retencións e ingresos á conta. Rendementos do traballo, de actividades profesionais, de actividades agrícolas e gandeiras e premios. Empresas. Documento de ingreso.

  • Modelo 113.

    Comunicación de datos relativos ás ganancias patrimoniais por cambio de residencia cando se produza a outro Estado Membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria.

  • Modelo 115.

    Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos.

  • Modelo 117

    Retencións e ingresos á conta en Imposto sobre a renda das persoas físicas, Imposto sobre sociedades e Imposto sobre a renda de non-residentes. Rendas procedentes de transmisión ou reembolso de accións ou participacións en Institucións de Investimento Colectivo.

  • Modelo 121.

    Imposto sobre a renda das persoas físicas Deducións por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo. Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración.

  • Modelo 122.

    Imposto sobre a renda das persoas físicas Deducións por familia numerosa, por persoas con discapacidade a cargo ou por ascendente con dous fillos separado legalmente ou sen vínculo matrimonial. Regularización do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración

  • Modelo 123.

    Retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non-residentes (establecementos permanentes). Determinados rendementos do capital mobiliario ou determinadas rendas.

  • Modelo 124.

    Retencións e ingresos á conta. Rendas e rendementos do capital mobiliario derivadas da transmisión, amortización, reembolso, cambio ou conversión de calquera tipo de activo representativos da captación e utilización de capitais alleos.

  • Modelo 126.

    Retencións e ingresos á conta. Rendementos do capital mobiliario obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras.

  • Modelo 128.

    Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos do capital mobiliario procedente de operacións de capitalización e de contratos de seguros de vida ou invalidez.

  • Modelo 130.

    IRPF. Empresarios e profesionais en Estimación Directa. Pagamento fraccionado.

  • Modelo 131.

    IRPF. Empresarios e profesionais en Estimación Obxectiva. Pagamento fraccionado

  • Modelo 136.

    Imposto sobre a renda das persoas físicas e Imposto sobre a renda dos non-residentes. Gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Autoliquidación.

  • Modelo 140.

    IRPF. Dedución por maternidade. Solicitude de aboamento anticipado da dedución.

  • Modelo 143.

    IRPF. Aboamento anticipado dedución de familia numerosa, por ascendente con dous fillos ou por persoas con discapacidade a cargo.

  • Modelo 146.

    IRPF. Pensionistas con dous ou máis pagadores. Solicitude de determinación do importe das retencións.

  • Modelo 147.

    IRPF. Comunicación do desprazamento a territorio español efectuado por traballadores por conta allea

  • Modelo 149.

    IRPF. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. Comunicación da opción, renuncia ou exclusión

  • Modelo 150.

    IRPF. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español (para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015)

  • Modelo 151.

    Declaración do Imposto sobre a renda das persoas físicas do réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español.

  • Modelo 156.

    Declaración informativa. Cotizacións de afiliados e mutualidades para os efectos da dedución por maternidade. Resumo anual.

  • Modelo 159.

    Declaración informativa. Declaración anual de consumo de enerxía eléctrica.

  • Modelo 165.

    Declaración informativa de certificacións individuais emitidas aos socios ou partícipes de entidades de nova ou recente creación.

  • Modelo 170.

    Declaración anual das operacións realizadas polos empresarios ou profesionais adheridos ao sistema de xestión de cobramentos a través de tarxetas de crédito ou de débito.

  • Modelo 171.

    Declaración anual de imposicións, disposicións de fondos e dos cobramentos de calquera documento.

  • Modelo 180.

    Declaración informativa. Retencións e ingresos á conta sobre determinadas rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos

  • Modelo 181.

    Declaración informativa de préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles.

  • Modelo 182.

    Declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas.

  • Modelo 184.

    Declaración informativa. Entidades en réxime de atribución de rendas. Declaración anual.

  • Modelo 187.

    Declaración informativa de accións e participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e resumo anual de retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non-residentes en relación coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia das transmisións ou reembolsos desas accións e participacións.

  • Modelo 188.

    Declaración informativa de retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos do capital mobiliario procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez. Resumo anual.

  • Modelo 189.

    Declaración informativa anual de valores, seguros e rendas.

  • Modelo 190.

    Declaración informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de rendas. Resumo anual.

  • Modelo 192.

     Declaración Informativa anual de operacións con Letras do Tesouro.

  • Modelo 193.

    Declaración informativa. Retencións e ingresos á conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre determinados rendementos do capital mobiliario. Retencións e ingresos á conta do Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non-residentes (establecementos permanentes) sobre determinadas rendas. Resumo anual.

  • Modelo 194.

    Declaración informativa. Retencións e ingresos á conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non-residentes (establecementos permanentes) sobre rendementos do capital mobiliario e rendas derivadas da transmisión, amortización, reembolso, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleos. Resumo anual.

  • Modelo 195.

    Declaración informativa. Declaración trimestral de contas ou operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito no prazo establecido.

  • Modelo 196.

    Declaración informativa. Resumo anual de retencións e ingresos á conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras, incluíndo as baseadas en operacións sobre activos financeiros, e declaración informativa anual de persoas autorizadas e de saldos en contas de toda clase de institucións financeiras.

  • Modelo 198.

    Declaración informativa. Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios.

  • Modelo 199.

    Declaración informativa anual de identificación das operacións con cheques das Entidades de Crédito.

  • Modelo 200.

    IS. Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non-residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español). Declaración (Mod. 200). Documentos de ingreso ou devolución: Imposto sobre Sociedades (Mod. 200); Imposto sobre a Renda de non-Residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español) (Mod.206).

  • Modelo 202.

    IS. Imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non-residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español). Pagamento fraccionado.

  • Modelo 210.

    IRNR- Imposto sobre a renda de non-residentes sen establecemento permanente. Declaración ordinaria.

  • Modelo 211.

    IRNR- Imposto sobre a renda de non-residentes. Retención na adquisición de bens inmobles a non-residentes sen establecemento permanente.

  • Modelo 213.

    IRNR. Gravame especial sobre bens inmobles de entidades non residentes.

  • Modelo 216.

    IRNR. Imposto sobre a renda de non-residentes. Rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente. Retencións e ingresos á conta (declaración - documento de ingreso).

  • Modelo 217. Gravamen especial SOCIMI

    Gravamen especial SOCIMI

  • Modelo 220.

    Imposto sobre sociedades. Réxime de consolidación fiscal correspondente aos grupos fiscais. Declaración. (Mod. 220). Documento de ingreso ou devolución: Imposto sobre sociedades. Réxime de consolidación fiscal correspondente aos grupos fiscais

  • Modelo 221

    Prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria.

  • Modelo 222.

    IS. Réxime de tributación dos grupos de sociedades. Pagamento fraccionado.

  • Modelo 230.

    Imposto sobre a renda das persoas físicas e Imposto sobre a renda dos non residentes: Retencións e ingresos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas; Imposto sobre sociedades: Retencións e ingresos á conta sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Autoliquidación.

  • Modelo 231.

    Declaración Informativa. Declaración de información país por país (CBC/DAC4).

  • Modelo 232.

    Declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais.

  • Modelo 270.

    Resumo anual de retencións e ingresos a conta. Gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas.

  • Modelo 280.

    Declaración informativa anual de Plans de Aforro a Longo Prazo

  • Modelo 282.

    Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco del Réxime Económico e Fiscal de Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación del Dereito da Unión Europea.

  • Modelo 289.

    Declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua.

  • Modelo 290.

    Declaración informativa anual de contas financeiras de determinadas persoas estadounidense (FATCA).

  • Modelo 291

    Declaración informativa. Imposto sobre a renda de non-residentes. Contas de non-residentes sen establecemento permanente.

  • Modelo 294.

    Declaración informativa. Relación individualizada dos clientes perceptores de beneficios distribuídos por institucións de investimento colectivo españolas, así como daqueles por contas dos cales a entidade comercializadora efectuara reembolsos ou transmisións de accións ou participacións, nos supostos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo españolas.

  • Modelo 295.

    Declaración informativa. Relación anual individualizada dos clientes coa posición investidora nas institucións de investimento colectivo españolas, referida a data 31 de decembro do exercicio, nos supostos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo españolas.

  • Modelo 296.

    Declaración informativa. Retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda de non residentes (sen establecemento permanente). Resumo anual.

  • Modelo 299.

    Declaracións informativas. Declaración anual de determinadas rendas obtidas por persoas físicas residentes noutros Estados membros da Unión Europea e noutros países e territorios cos que se teña establecido un intercambio de información.

  • Modelo 303.

    IVE. Autoliquidación.

  • Modelo 308.

    IVE. Réxime especial da recarga equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais. Solicitude de devolución.

  • Modelo 309.

    IVE. Declaración-Liquidación non periódica

  • Modelo 322.

    IVE. Grupos de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual.

  • Modelo 340.

    Declaración informativa. IVE, artigo 36 do Regulamento xeral de actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos (Libro Rexistro)

  • Modelo 341.

    Solicitude de reintegro compensacións no Réxime Especial de Agricultura, Gandería e Pesca.

  • Modelo 345.

    Declaración informativa. Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurados, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes e achegas.

  • Modelo 346.

    IRPF. Declaración Informativa de subvencións e indemnizacións satisfeitas por entidades públicas/privadas a agricultores ou gandeiros.

  • Modelo 347.

    Declaración informativa anual de operacións con terceiras persoas

  • Modelo 349.

     IVE. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias

  • Modelo 353.

    IVE. Grupo de entidades. Modelo agregado. Autoliquidación mensual.

  • Modelo 360-361.

    IVE. Xestión de devolucións de IVE a empresarios ou profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto.

  • Modelo 362.

    IVE. Devolucións de IVE no marco das relacións diplomáticas, consulares, dos organismos internacionais recoñecidos por España e da OTAN por adquisicións en España

  • Modelo 363

    IVE. Recoñecemento do dereito á exención do IVE no marco das relacións diplomáticas, consulares, dos organismos internacionais recoñecidos por España e da OTAN por adquisicións en España

  • Modelo 364.

    Imposto sobre o valor engadido. Solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas relativas á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado.

  • Modelo 365.

    Imposto sobre o valor engadido. Solicitude de recoñecemento previo das exencións relativas á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado.

  • Modelo 368.

    Declaración de IVE dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos.

  • Modelo 380.

    Declaración-liquidación en operacións asimiliadas ás importacións.

  • Modelo 390.

    IVE. Declaración resumo anual.

  • Modelo 410.

    Pagamento á conta do Imposto sobre os depósitos das entidades de crédito.

  • Modelo 411.

    Imposto sobre os Depósitos nas Entidades de Crédito

  • Modelo 430.

    Primas de seguros. Declaración-liquidación.

  • Modelo 480.

    Primas de seguros. Declaración resumo anual.

  • Modelo 548.

    Declaración informativa de cotas repercutidas.

  • Modelo 560.

    Impostos sobre a electricidade.

  • Modelo 561.

    Impostos sobre a cervexa.

  • Modelo 562.

    Impostos sobre produtos intermedios.

  • Modelo 563.

    Impostos sobre alcol e bebidas derivadas.

  • Modelo 564.

    Impostos sobre hidrocarburos.

  • Modelo 566.

    Impostos sobre labores do tabaco.

  • Modelo 568.

    Imposto sobre determinados medios de transporte. Solicitude de devolución por revenda e envío de medios de transporte fóra do territorio.

  • Modelo 569.

    Imposto sobre vendas polo miúdo de determinados hidrocarburos.

  • Modelo 576.

    Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Autoliquidación.

  • Modelo 581.

    Imposto sobre Hidrocarburos: declaración-liquidación.

  • Modelo 582.

    Imposto sobre Hidrocarburos: Regularización por reexpedición de produtos a outra Comunidade Autónoma.

  • Modelo 583.

    Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación e Pagamentos Fraccionados.

  • Modelo 584.

    Imposto sobre a produción de combustible nuclear gastado e residuos radiactivos resultantes da xeración de enerxía nucleoelectrónica. Autoliquidación e pagamentos fraccionados.

  • Modelo 585.

    Imposto sobre o almacenamento de combustible nuclear gastado e residuos radiactivos en instalacións centralizadas. Autoliquidación e pagamentos fraccionados.

  • Modelo 586.

    Declaración informativa. Gases Fluorados.

  • Modelo 587.

    Declaración-Liquidación Gases Fluorados Efecto Invernadoiro.

  • Modelo 588.

    Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación e pagamentos fraccionados.

  • Modelo 589.

    Imposto sobre o Valor da Extracción de Gas, Petróleo e Condensados. Autoliquidación e pagamento fraccionado

  • Modelo 590.

    IIEE. Solicitude de devolución por exportación ou expedición.

  • Modelo 591.

    Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Declaración anual de operacións.

  • Modelo 611

    Declaración informativa. Pagamentos en metálico do imposto que grava os documentos negociados por Entidades Colaboradoras. Declaración resumo anual.

  • Modelo 616.

    Declaración informativa. Pagamentos en metálico do imposto que grava a emisión de documentos que leve aparellada acción cambiaria ou sexan endosables á orde. Declaración resumo anual.

  • Modelo 650.

    Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Autoliquidación adquisición "mortis causa".

  • Modelo 651.

    Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Autoliquidación adquisición "ínter vivos"

  • Modelo 681

    Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radioactivos á que se refire a alínea 3 da disposición adicional sexta da Lei 54/1997.

  • Modelo 682.

    Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radioactivos á que se refire a alínea 4 da disposición adicional sexta da Lei 54/1997.

  • Modelo 683.

    Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radioactivos derivados da fabricación de elementos combustibles, incluído desmantelamento de instalacións de fabricación.

  • Modelo 684.

    Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos xerados noutras instalacións.

  • Modelo 685.

    Taxa sobre apostas e combinacións aleatorias, autoliquidación.

  • Modelo 695.

    Solicitude de devolución taxa xudicial.

  • Modelo 696.

    Taxa polo Exercicio da Potestade Xurisdicional nas Ordes Civil e Contencioso-Administrativa.

  • Modelo 714.

    Imposto sobre o patrimonio

  • Modelo 720.

    Declaración informativa sobre bens e dereitos situados no estranxeiro.

  • Modelo 763.

    Autoliquidación do imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuais.

  • Modelo 840-848.

    IAE. Declaración de alta, variación ou baixa no imposto sobre actividades económicas (IAE) e comunicación do importe neto da cifra de negocios para os efectos de IAE (tramitación ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria). Cando a xestión censual está delegada (en Concellos, Deputacións, Comunidades Autónomas...) as declaracións preséntanse na entidade que ten delegada a xestión censual e cos seus propios modelos (isto só afecta as cotas municipais).

  • Modelo 05.

    Recoñecemento previo de determinados supostos de non suxeición, exención ou redución no imposto de matriculación.

  • Modelo 06.

    Imposto especial sobre determinados medios de transporte. Exencións e non suxeición sen recoñecemento previo.

  • Modelos non vixentes