Servizos Dispoñibles

 • Horario: De luns a venres, de 9 a 19 horas (ata as 15 horas en agosto).

  O servizo telefónico de información tributaria básica facilita información sobre cuestións tributarias e alfandegueiras, sobre impostos que configuran o sistema tributario estatal, prazos, modelos, servizos de axuda ou programas informáticos para cubrir declaracións, presentación telemática, ou as cuestións técnicas que formulen:

  • Imposto sobre a renda das persoas físicas e Imposto sobre o patrimonio
  • Imposto sobre sociedades, Imposto sobre a renda dos non-residentes, Imposto sobre sucesións e doazóns de non-residentes, Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados de non-residentes e taxas
  • Imposto sobre o valor engadido
  • Imposto sobre actividades económicas e censos
  • Impostos especiais. Impostos ambientais. Intrastat
  • Alfándegas
  • Cuestións informáticas, portal de Internet ou programas de axuda
  • Outras cuestións sobre o sistema tributario estatal