DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

 • A Axencia Estatal de Administración Tributaria (en diante AEAT) comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web, de conformidade co “Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público”.

  A presente declaración de accesibilidade aplícase aos seguintes sitios web:

  • Portal web da AEAT, integrado polos dominios:

   “www.agenciatributaria.es” e “www.aeat.es”.

  • Sede electrónica da AEAT, integrada polos dominios:

   “www.agenciatributaria.gob.es”, “www1.agenciatributaria.gob.es”,

   "www2.agenciatributaria.gob.es", "www4.agenciatributaria.gob.es",

   "www5.agenciatributaria.gob.es", "www6.agenciatributaria.gob.es",

   "www7.agenciatributaria.gob.es", "www9.agenciatributaria.gob.es"

   e "www12.agenciatributaria.gob.es"?

  (en diante denominados conxuntamente polo termo “web da AEAT”).

 • Situación de cumprimento

  A web da AEAT é parcialmente conforme co “Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público” debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

 • Contido non accesible

  O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

  1. falta de conformidade co RD 1112/2018

   • Nas páxinas en idiomas distintos do castelán poden existir textos en castelán, cuxo cambio de idioma non está etiquetado correctamente, debido a que esta situación é transitoria ata a súa tradución definitiva automática ou manual [requisito número 9.3.1.2 Idioma das partes de UNE-EN 301549:2019].
   • Poderían existir erros puntuais de edición nalgunha páxina web.
  2. carga desproporcionada

   • Non aplica.
  3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

   • Poderían existir arquivos ofimáticos ou formularios web publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.
 • Preparación da presente declaración de accesibilidade

  A presente declaración foi realizada o 31 de outubro de 2018.

  O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo.

  Última revisión da declaración: 18 de setembro de 2020.

 • Observacións e datos de contacto

  Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) como por exemplo:

  • informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
  • transmitir outras dificultades de acceso ao contido
  • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

  A través do Formulario para solicitar información accesible e expoñer queixas en materia de accesibilidade web ou chamando ao teléfono 901 200 347 (tamén dispoñibles os teléfonos 91 75 75 777 e, para atención en catalán, 93 44 22 764).

  As comunicacións serán recibidas e tramitadas pola propia Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  Tamén pode solicitar en formato accesible información que non cumpra cos requisitos de accesibilidade ben por estar excluída, ben por estar exenta por carga desproporcionada; ou formular unha queixa por incumprimento dos requisitos de accesibilidade, a través do citado Formulario para solicitar información accesible e expoñer queixas en materia de accesibilidade web

 • Procedemento de aplicación

  A través deste procedemento poderá iniciar unha reclamación para coñecer e opoñerse aos motivos da desestimación dunha solicitude de información accesible ou queixa, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou expoñer as razóns polas que se considera que a resposta non cumpre cos requisitos esixidos.

  Ligazón ao Procedemento de reclamación contra a desestimación da solicitude ou queixa en materia de accesibilidade web, que debe dirixir á Unidade responsable de accesibilidade deste Ministerio, ou se a reclamación é por unha actuación da devandita Unidade, ao superior xerárquico desta.

 • Contido opcional

  Política de accesibilidade da AEAT

  En cumprimento dos principios de accesibilidade e deseño universal, a Axencia Tributaria traballa para garantir que todos os cidadáns –con especial atención ás persoas con algún tipo de discapacidade e maiores–, que se relacionan con ela a través de Internet poidan acceder á información e os servizos electrónicos en igualdade de condicións con independencia das súas circunstancias persoais, medios ou coñecementos. É dicir, que poidan navegar sen encontrar dificultades de acceso pola web da AEAT.

  Estándares e normativa

  A política de accesibilidade aplicada pola Axencia Tributaria está en liña coas esixencias do "Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público".

  As páxinas da web da AEAT cumpren na actualidade cos requisitos, Nivel AA, da Norma UNE-EN 301549:2019 considerando as excepcións do RD 1112/2018.

  Características de visualización

  A web da AEAT está optimizada para unha resolución de 1.024 x 768. Se se dispón dun monitor cunha resolución maior, pode que o tamaño de letra resulte nalgúns casos pequeno. Non obstante, os tamaños das fontes definíronse de forma que sexa posible ampliar ou diminuír o seu tamaño dende as opcións do navegador.

  Esta web foi probada e está optimizada para os navegadores compatibles con HTML5 e nas versións soportadas polos seus fabricantes. A utilización de navegadores diferentes ou de versións non soportadas xa polos seus propios fabricantes podería dar lugar a acceso e visualización da web da AEAT, pero non garante unha total e adecuada visualización ou dispoñibilidade de documentos ou doutras funcionalidades. Poden descargarse actualizacións ou navegadores nas web dos provedores deste tipo de programas.

  Ademais, para o correcto funcionamento desta web é necesario que o seu navegador teña habilitado o uso de Javascript e o uso de cookies (Ver apartado Aviso legal)

  Compromiso coa accesibilidade

  A pesar do esforzo realizado pola Axencia Tributaria, dada a enorme cantidade de documentos finais (PDF…) podería existir algún contido que non cumpra as pautas de accesibilidade esixibles. Se vostede encontrase unha páxina, documento ou formulario que non cumprise co establecido, ou ao que non puidese acceder correctamente, ou ben desexase formular calquera suxestión, por favor, fáganolo saber a través dun correo electrónico a sugerencias@correo.aeat.es mediante o envío do seguinte formulario cuberto:

  Formulario para solicitar información accesible e expoñer queixas en materia de accesibilidade web

  Procedemento de reclamación contra a desestimación da solicitude ou queixa en materia de accesibilidade web

  Convenio asinado co CERMI e a Fundación ONCE