Protección de Datos

 • A Axencia Estatal de Administración Tributaria (en diante “Axencia Tributaria) é responsable de todos os tratamentos de datos de carácter persoal que se realicen no desenvolvemento da súa actividade, salvo que se indique o contrario nun tratamento concreto.

  Estes tratamentos realizaranse sobre os datos de carácter persoal dos usuarios dos servizos que ofrece no desenvolvemento da súa actividade que poderán ser obrigados tributarios, os seus representantes, empregados públicos ou calquera outra persoa que utilice os seus servizos. En diante referirémonos a eles como interesados.

  En relación co uso da web da Axencia Tributaria por parte dos interesados, infórmase que os seus datos de carácter persoal só poderán obterse para o seu tratamento cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos, en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obtivesen.
  A Axencia Tributaria realiza estes tratamentos de acordo coa normativa vixente en materia de protección dos datos persoais, de seguridade da información e a propia normativa específica que regulamenta a súa actividade e que recolle todos os aspectos relativos ás condicións nas que se poden realizar tratamentos de datos dos interesados.

  Neste sentido, adoptáronse as medidas técnicas e organizativas necesarias para evitar a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos devanditos datos, susceptibles, en particular de ocasionar danos e prexuízos físicos, materiais ou inmateriais. As medidas adoptadas teñen en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos e revísanse periodicamente para garantir a súa adaptación a novas situacións ou escenarios de risco.

  A Axencia Tributaria, como responsable de todos os tratamentos dos datos de carácter persoal dos interesados e de acordo cos requisitos de información a este recollidos no artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679, indica a continuación a información básica relativa a estes tratamentos:

  Responsable Director xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
  Finalidade Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e alfandegueiro
  Lexitimación Cumprimento dunha obriga legal
  Destinatarios Outras administracións públicas do ámbito nacional e internacional
  Dereitos Dereito de acceso
  Dereito de rectificación
  Dereito de supresión (Dereito ao esquecemento)
  Dereito de oposición
  Dereito á limitación do tratamento
  Dereito á portabilidade dos datos
  Procedencia Do mesmo interesado, doutras Administracións Públicas, doutras persoas físicas distintas ao interesado, de entidades privadas, de rexistros públicos e de fontes accesibles ao público.
  Consentimento Naqueles casos onde legalmente sexa necesario solicitar o consentimento do interesado procederase a solicitalo de acordo aos requisitos esixidos pola normativa vixente
  Delegado de Protección de datos Poderase poñer en contacto co delegado de Protección de datos da Axencia Tributaria a través do enderezo de correo electrónico: dpd@correo.aeat.es

  Pode encontrar máis información detallada sobre estes tratamentos e o procedemento para exercer os seus dereitos, en axuda.

 • Información ao interesado sobre protección de datos
 • Rexistro das actividades de tratamento
 • Exercicio de dereitos