Procedemento

II. EE. Utilización como carburante de produtos do art. 46.2 LIE, ou como combustible dos hidrocarburos do art. 42.3

II. EE. Utilización como carburante de produtos do art. 46.2 LIE, ou como combustible dos hidrocarburos do art. 42.3