Procedemento

Modelo 651. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Autoliquidación adquisición "ínter vivos".