Procedemento

Modelo 696. Taxa polo exercicio da potestade xurisdicional nas ordes civil, contencioso-administrativo e social.