Procedemento

Modelo 682. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos aos que se refire a alínea 4 da disposición adicional sexta da Lei 54/1997.