Procedemento

Modelo 211. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Retención na adquisición de bens inmobles a non residentes sen establecemento permanente.