Procedemento

Modelo 213. IRNR. Gravame especial sobre bens inmobles de entidades non residentes.