Procedemento

Modelo 188. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos capital mobiliario procedentes operacións capitalización e contratos seguro vida ou invalidez. Resumo anual.