Procedemento

IVE. Recoñecemento dunha porcentaxe provisional de pro rata e solicitude de cambio.