Procedemento

Modelo 05. Recoñecemento previo de determinados supostos de non suxeición, exención ou redución no imposto de matriculación.