Procedemento

Autorizacións. Solicitudes de criterios de imputación temporal diferentes á devengo.