Procedemento

Alleamento de bens embargados ou achegados como garantía mediante poxa

Alleamento de bens embargados ou achegados como garantía mediante poxa