Procedemento

Modelo 791. Emprego público. Presentación instancias oposicións.

Datos xerais

Denominación

Modelo 791. Emprego público. Presentación instancias oposicións.

Tipo de procedemento

Recursos humanos

Materia

Emprego e empregados públicos

Obxecto

Comprende cubrir o modelo 791, o pagamento telemático da taxa por dereitos de exame e a presentación da instancia de participación xa cuberta.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Modelo 791

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Publicación convocatoria e apertura prazo presentación instancias Tramitación: Presentación de instancias polos opositores e se é o caso pagamento dos dereitos de exame Terminación: Publicación listaxes provisional e definitiva de aspirantes admitidos e excluídos Aínda que o procedemento de presentación de instancias e pagamento finaliza con estas listaxes, para os efectos do opositor ten unha continuación co seguimento a través da páxina Web da Axencia Tributaria das actuacións do Tribunal cualificador do proceso selectivo. (convocatoria exercicios, publicación listaxe de aprobados en cada un)

Formularios

Presentación instancias oposicións (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses de acordo co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Recurso potestativo de reposición. Prazo: Un mes. Artigo 124 da Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo común das Administracións Públicas

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el procedimiento de presentación de solicitudes de admisión a los procesos selectivos mediante sistemas de identificación y autenticación electrónica distintos de la firma electrónica avanzada, y la liquidación de la tasa de derechos de examen. (BOE 28-septiembre-2012)

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de admisión a los procesos selectivos y la liquidación de la tasa de derechos de examen, se dictan instrucciones sobre su aplicación y se establece el procedimiento para la presentación por vía telemática mediante sistemas de firma electrónica avanzada. (BOE 28-septiembre-2012)

Resolución de 18 de mayo de 2017,de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de admisión a los procesos selectivos y liquidación de la tasa de derechos de examen (BOE, 27-mayo-2017).

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de septiembre de 2012, por la que se aprueba el procedimiento de presentación de solicitudes de admisión a los procesos selectivos mediante sistemas de identificación y autenticación electrónica distintos de la firma electrónica avanzada, y la liquidación de la tasa de derechos de examen (BOE, 14-julio-2017).

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos y especialidades adscritos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-julio-2019).