Procedemento

Emprego público. Elección de destinos.

Datos xerais


Denominación

Emprego público. Elección de destinos.

Tipo de procedemento

Recursos humanos

Materia

Emprego e empregados públicos

Obxecto

Proceder á elección de destinos ofertados a aspirantes que superen procesos selectivos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Petición de destinos

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Publicación da resolución de oferta de vacantes e apertura de prazo para a presentación de peticións.
Tramitación: Cubrir os modelos electrónicos e remisión electrónica desta.
Terminación: Publicación da adxudicación de destinos e nomeamento de funcionario de carreira.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses de acordo co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Administración Pública. (BOE 3-agosto-1984)

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado. (BOE 10-abril-1995)

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (BOE 31-octubre-2015)