Procedemento

Emprego público. Devolución taxas de exame indebidamente ingresadas

Datos xerais


Denominación

Emprego público. Devolución taxas de exame indebidamente ingresadas

Tipo de procedemento

Recursos humanos

Materia

Emprego e empregados públicos

Obxecto

Solicitudes de devolución de taxas de exame aboadas pola participación en procesos selectivos de acceso á condición de persoal da AEAT e que fosen satisfeitas co modelo 791.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT
Oficinas de Correos
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude de devolución da taxa acompañada do xustificante do pagamento.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Solicitude devolución taxa. Tramitación: Peticións de informe sobre aboamentos efectuados e participación en procesos selectivos. Terminación: Resolución accedendo, denegando ou inadmitindo a solicitude.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 66/1997, de 30 de diciembre,de medidas fiscales, administrativas y de orden social. Artículo 18. (BOE 31-diciembre-1997)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 220. (BOE 18-diciembre-2003)