Procedemento

Recursos e reclamacións en materia de recursos humanos.

Datos xerais


Denominación

Recursos e reclamacións en materia de recursos humanos.

Tipo de procedemento

Recursos humanos

Materia

Emprego e empregados públicos

Obxecto

Presentación dun recurso administrativo ou dunha reclamación, relativa a cuestións propias do réxime de persoal da AEAT.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Presentación de recurso ou reclamación.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación recurso ou reclamación. Tramitación: En función do tipo de procedemento. Terminación: Resolución estimando, desestimando ou inadmitindo o requirido.

Prazo de resolución

1 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas