Procedemento

Modelo 791. Representante aduaneiro: Presentación solicitude de admisión ás probas.

Datos xerais

Denominación

Modelo 791. Representante aduaneiro: Presentación solicitude de admisión ás probas.

Tipo de procedemento

Rexistros e censos

Materia

Alfándegas

Obxecto

Comprende cubrir o modelo 791, o pagamento telemático da taxa por dereitos de exame e a presentación da instancia de participación xa cuberta.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Inicio:
Publicación da convocatoria e apertura de prazo de presentación de instancias.
Tramitación:
Presentación de instancias polos aspirantes e, se é o caso, pagamento dos dereitos de exame.
Terminación:
Publicación da listaxe provisional e definitiva de aspirantes admitidos e excluídos
Aínda que o procedemento de presentación de instancias e pagamento finaliza con estas listaxes, para os efectos do opositor ten unha continuación co seguimento a través da páxina web da Axencia Tributaria das actuacións do tribunal cualificador do proceso selectivo. (convocatoria exercicios, publicación listaxe de aprobados en cada un).

Formularios

Modelo 791. Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Departamento de Aduanas e Impostos Especiais

Recursos

Recurso potestativo de reposición ante o órgano que ditase o acto administrativo a recorrer. Prazo: Un mes. Artigo 124 da Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo común das Administracións Públicas.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditara o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Resolución de 21 de julio 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero

Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

Real Decreto 285/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero y el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de admisión a las pruebas de aptitud para ser representante aduanero y de la autoliquidación de la tasa de examen para estas pruebas y se regula su presentación y pago

Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y se regula el Registro de Representantes Aduaneros