Procedemento

Representante aduaneiro. Devolución das taxas de exame indebidas ingresadas.

Datos xerais


Denominación

Representante aduaneiro. Devolución das taxas de exame indebidas ingresadas.

Tipo de procedemento

Rexistros e censos

Materia

Alfándegas

Obxecto

Solicitude de devolución de taxas de exame aboadas pola participación nos procesos selectivos de aptitude á condición de representante aduaneiro.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas da AEAT
Oficinas de Correos
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude de devolución da taxa acompañada do xustificante do pagamento.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:
Solicitude de devolución de taxaTramitación:
Comprobación da procedencia do dereito á devoluciónTerminación:
Corresponderá á AEAT, como órgano convocante, a través do seu Departamento de Alfándegas e IIEE, proceder ao recoñecemento deste dereito e levar a cabo a posterior tramitación para o seu aboamento

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Departamento de Aduanas e Impostos Especiais

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditara o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero