Procedemento

Rexistro de operadores de embarcacións de alta velocidade

Datos xerais

Denominación

Rexistro de operadores de embarcacións de alta velocidade

Tipo de procedemento

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións

Materia

Alfándegas

Obxecto

Solicitude de inscrición no Rexistro Especial de Operadores de embarcacións pneumáticas e semirríxidas de alta velocidade, que deberá presentarse a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano - Empresa

Lugar de presentación

telemática, a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria

Fases do procedemento/servizo

Iniciación: solicitude de inscrición no rexistro, achegando os datos identificativos, a actividade e a área xeográfica en que se desenvolverá.
Tramitación: durante o período transitorio de 6 meses entenderase concedida a solicitude, salvo resolución expresa en contrario, sen que iso condicione a decisión final que se deba adoptar.
Terminación: inscrición no rexistro.

Formularios

Solicitude de inscrición (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Alzada: no prazo dun mes, se o acto é expreso. Noutro caso, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produzan os efectos do silencio administrativo. Pódese presentar ante o órgano que ditou o acto ou ante o competente para resolvelo, e dirixirase ante o superior xerárquico do órgano que os ditou.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas (BOE 27-octubre-2018).