Procedemento

Declaración sumaria de entrada (ENS)

Datos xerais

Denominación

Declaración sumaria de entrada (ENS)

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Alfándegas

Obxecto

A Declaración sumaria de entrada (ENS), Entry Summary Declaration en inglés, é a declaración que se presenta na primeira alfándega de entrada das mercadorías no territorio alfandegueiro comunitario.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non ten

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición. Prazo, un mes, con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa. Reclamación económico-administrativa. Prazo, un mes, dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orden EHA/1217/2011 de 9 de mayo por la que se regula el procedimiento de entrada y presentación de mercancías introducidas en el territorio aduanero y la declaración sumaria de depósito temporal, así como la declaración sumaria de salida y la notificación de reexportación en el marco de los procedimientos de salida de las mercancías de dicho territorio (BOE 16-05-2011).

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero