Procedemento

Importación

Datos xerais

Denominación

Importación

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento tributario de presentación de declaracións aduaneiras de importación.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas da AEAT

Documentación

Deberán seguir o modelo establecido na Resolución do DUA e acompañar os documentos previstos nesta, dependendo do tipo de operación.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación de la declaración aduanera.
Tramitación. Control de la declaración utilizando el sistema informatizado de análisis de riesgos.
Terminación. Levante de las mercancías y, eventualmente, comunicación de la liquidación provisional practicada.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero