Procedemento

Tránsito

Datos xerais

Denominación

Tránsito

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento tributario de presentación/recepción de declaracións aduaneiras de tránsito.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática

Documentación

Deberán seguir o modelo establecido na Resolución do DUA e acompañar os documentos previstos nesta, dependendo do tipo de operación.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio. Presentación da declaración aduaneira

  • Tramitación. Control da declaración utilizando o sistema informatizado de análise de riscos.

  • Terminación. Autorización á saída/recepción das mercadorías en réxime de tránsito.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto Sobre el Valor Añadido. (BOE, 29-diciembre-1992)

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero