Procedemento

Declaración de Baixo Valor. Franquía arancelaria e exención IVE por envíos sen valor estimable

Datos xerais

Denominación

Declaración de Baixo Valor. Franquía arancelaria e exención IVE por envíos sen valor estimable

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento tributario iniciado mediante declaración do transportista da mercadoría comunicando que esta cumpre as condicións para a aplicación da franquía arancelaria e a exención de IVE por "envío sen valor estimable" ou "envío entre particulares". A declaración baséase nos datos que obran en poder do transportista.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

  • Telemática.

  • Oficinas da AEAT

Documentación

NON TEN

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio. Presentación da declaración de baixo valor.

  • Tramitación. Comprobación da declaración mediante o sistema informatizado de análise de riscos.

  • Terminación. Admisión/rexeitamento da declaración.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero

Reglamento (CE) nº 1186/2009 del Consejo, de 16 de noviembre de 2009, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras. (DOUE 10 de diciembre de 2009)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto Sobre el Valor Añadido. (BOE, 29-diciembre-1992)