Procedemento

Solicitude de intervención de marcas

Datos xerais


Denominación

Solicitude de intervención de marcas

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento de autorización de solicitudes de intervención das autoridades aduaneiras en casos de posible vulneración de dereitos de propiedade industrial e intelectual.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.

Documentación

Deberán seguir o modelo aprobado na normativa comunitaria (Anexo II do Regulamento CE (CE) núm. 1891/2004, da Comisión).

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación da solicitude
Tramitación. Comprobación de que se cumpren os requisitos tanto formais coma materiais para poder conceder a autorización Terminación. Concesión ou denegación da intervención.

Prazo de resolución

30 día/s hábil/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo que se vai recorrer, facendo constar que contra este non se presentou ningunha reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)

Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1383/2003 del Consejo. (DOUE, 29-junio-2013)

Reglamento de Ejecución (UE) nº 1352/2013 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2013,por el que se establecen los formularios previstos en el Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual (DOUE, 18-diciembre-2013)