Procedemento

Documento electrónico de reembolso do Imposto sobre o valor engadido a viaxeiros. (DER).

Datos xerais

Denominación

Documento electrónico de reembolso do Imposto sobre o valor engadido a viaxeiros. (DER).

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento de validación electrónica do documento de saída de mercadorías na devolución IVE a viaxeiros.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano

Lugar de presentación

  • Telemática

Documentación

O interesado debe dispoñer da documentación que acredite o cumprimento dos requisitos legalmente establecidos para a devolución do IVE, para a súa posible presentación no punto de selado.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: solicitude de validación do documento electrónico de reembolso

  • Tramitación: verificación dos requisitos esixidos

  • Terminación: Acordo do órgano competente validando ou non o documento electrónico de reembolso

Formularios

Presentación (Tramitación electrónica)

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-diciembre-1992)