Procedemento

Documento de transporte electrónico como declaración de tránsito (ETD)

Datos xerais

Denominación

Documento de transporte electrónico como declaración de tránsito (ETD)

Tipo de procedemento

Alfandegueiro

Materia

Alfándegas

Obxecto

No documento de transporte electrónico (ETD) figuran as mercadorías que se cargan nun buque ou aeronave. Este procedemento permite empregar un documento de transporte electrónico como declaración en alfándega para a inclusión das mercadorías no réxime de tránsito. Trátase dunha das simplificacións previstas para o réxime de tránsito polo Código Alfandegueiro e a súa normativa de desenvolvemento.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano - Empresa

Lugar de presentación

Telemática na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Documentación

Documento de transporte electrónico (ETD) cos requisitos establecidos na normativa aplicable e sempre que a compañía marítima ou aérea dispoña dunha autorización concedida polas autoridades alfandegueiras competentes.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación de documento electrónico de transporte como declaración de tránsito.
Tramitación: comprobacións sobre a base dun sistema de xestión de riscos aplicable.
Finalización: admisión ou rexeitamento da declaración alfandegueira presentada.

Formularios

Presentación (Tramitación electrónica)

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: no prazo dun mes e con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: no prazo un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero