Procedemento

Operador Económico Autorizado

Datos xerais


Denominación

Operador Económico Autorizado

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento tributario de autorización do Operador Económico Autorizado (OEA).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Deberán seguir el modelo aprobado en la normativa comunitaria (Anexo 1 Quater del Reglamento (CEE) 2454/1993.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación da solicitude Tramitación. Auditoría da empresa para verificar que cumpre os requisitos esixidos pola normativa. Terminación. Concesión ou denegación do certificado solicitado.

Prazo de resolución

120 Día/s natural/naturais

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero