Procedemento

Autorización de fábricas de azucre e isoglicosa.

Datos xerais


Denominación

Autorización de fábricas de azucre e isoglicosa.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento de autorización de empresas fabricantes de azucre e isoglicosa e de empresas transformadoras de azucre industrial.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación da solicitude de acordo co modelo previsto na lexislación vixente.
Tramitación. Realizada polos Servizos de Aduanas da Delegación territorial correspondente da AEAT.
Terminación. Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Prazo de resolución

6 mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo que se vai recorrer, facendo constar que contra este non se presentou ningunha reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Reglamento (CE) nº 952/2006, que plica Reglamento (CE) núm. 318/2006, de 20-2-1006 (LCEur 2006\414), referente a la gestión del mercado interior del azúcar y al régimen de cuotas.

Reglamento (CE) nº 967/2006, aplica Reglamento (CE) núm. 318/2006, de 20-2-1006 (LCEur 2006\414), que se refiere a la producción obtenida al margen de cuotas en el sector del azúcar.

ORDEN EHA/3999/2007, de 27 de diciembre, por la que se regula la gestión y control de las cuotas de producción de azúcar e isoglucosa. (BOE 11-enero-2008)