Procedemento

Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración a través de inscrición nos rexistros do declarante

Datos xerais

Denominación

Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración a través de inscrición nos rexistros do declarante

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Alfándegas

Obxecto

Autorización para poder declarar mediante inscrición contable (incluída os supostos de avituallamento).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática.

Documentación

De acordo cos datos do Anexo A do Regulamento Delegado (UE) 2015/2446.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio. Presentación da solicitude.

  • Tramitación. Verificación do cumprimento dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización.

  • Terminación. Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Prazo de resolución

120 Día/s natural/is

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero