Procedemento

Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Autorización de exportador autorizado de orixe

Datos xerais


Denominación

Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Autorización de exportador autorizado de orixe

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Alfándegas

Obxecto

Procedemento de concesión de autorización do exportador autorizado a emitir probas de orixe.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Non existe un modelo específico

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación da solicitude Tramitación. Verificación do cumprimento dos requisitos esixidos en cada caso, para poder obter a correspondente autorización. Terminación. Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Prazo de resolución

120 Día/s natural/is

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero