Procedemento

Rexistros e censos: Solicitude de alta do número de rexistro e identificación de operadores económicos (EORI) ou de asociación EORI-NIF.

Datos xerais

Denominación

Rexistros e censos: Solicitude de alta do número de rexistro e identificación de operadores económicos (EORI) ou de asociación EORI-NIF.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Alfándegas

Obxecto

Procedemento aduaneiro de rexistro de operadores no censo de números de rexistro e identificación de operadores económicos ou de asociación dun número de identificación fiscal atribuído pola AEAT a un EORI asignado por outro Estado Membro.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

  • Telemática

Documentación

A solicitude non está suxeita a un formato específico e non require achegar ningunha documentación adicional agás, se é o caso, xustificación do poder da representación.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio. Presentación dá solicitude a través dá Oficina Virtual de Alfándegas e IIEE ou mediante escrito dirixido a calquera Dependencia de Alfándegas e IIEE.

  • Tramitación. O Departamento de Alfándegas e IIEE procederá a conceder o rexistro/asociación solicitado tras comprobar o sistema centralizado xestionado pola Comisión Europea e verificar que o operador non fose rexistrado previamente.

  • Terminación. Concesión ou denegación do rexistro/asociación solicitado.

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18 -diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero