Procedemento

Autorización para transformar azucre ou isoglicosa industrial.

Datos xerais


Denominación

Autorización para transformar azucre ou isoglicosa industrial.

Tipo de procedemento

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións

Materia

Aduanas

Obxecto

Autorización para transformar azucre ou isoglicosa industrial.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Documentación esixida pola normativa.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentar solicitude e documentación
Tramitación. Achegar documentación e comunicar modificacións
Terminación. Acordo órgano competente (este acordo non impide que con posterioridade a empresa achegue periodicamente documentación)

Prazo de resolución

3 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo que se vai recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo recurso contencioso-administrativo.

Recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses de acordo co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Reglamento (CE) 967/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 318/2006 del Consejo en lo que se refiere a la producción obtenida al margen de cuotas en el sector del azúcar. (DOUE 30-junio-2006)

Orden PRE/4000/2007 por la que se establecen medidas de control de la producción de azúcar y se regula la gestión de la producción de azúcar destinada a uso industrial. (BOE 11-enero-2008)