Procedemento

Rexistros e censos: Solicitude de inscrición no rexistro de representantes aduaneiros.

Datos xerais

Denominación

Rexistros e censos: Solicitude de inscrición no rexistro de representantes aduaneiros.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Alfándegas

Obxecto

Solicitude da inscrición no rexistro de representantes aduaneiros para os efectos de poder desenvolver a actividade de presentación de declaracións aduaneiras por conta de terceiros.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

  • Telemática

Documentación

O interesado debe achegar a documentación que xustifique o cumprimento das condicións para a súa inscrición previstas no RD 335/2010

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: O interesado presentará os datos requiridos para a inscrición no rexistro de representantes aduaneiros, xunto cos documentos necesarios para xustificar o dereito á súa inscrición.

  • Tramitación: A Axencia Tributaria realizará, se é o caso, as comprobacións oportunas da declaración e os documentos adxuntos.

  • Terminación: Inscrición no rexistro de representantes aduaneiros e a súa comunicación ao solicitante.

Prazo de resolución

1 Mes/es

Órgano de resolución

Director Departamento de Aduanas e Impostos Especiais

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y se regula el Registro de Representantes Aduaneros.

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero