Procedemento

Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración simplificada habitual.

Datos xerais

Denominación

Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración simplificada habitual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Alfándegas

Obxecto

Procedemento tributario de concesión de autorización a operadores para declarar mediante declaración simplificada.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática

Documentación

De acordo cos datos do Anexo A do Regulamento Delegado (UE) 2015/2446

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: Presentación da solicitude

  • Tramitación: Verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización

  • Terminación: Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Prazo de resolución

120 Día/s natural/is

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero