Procedemento

Rexistros e censos: Rexistro de traballadores fronteirizos nas Administracións de Aduanas e Impostos Especiais da Liña da Concepción.

Datos xerais

Denominación

Rexistros e censos: Rexistro de traballadores fronteirizos nas Administracións de Alfándegas e Impostos Especiais da Liña da Concepción.

Tipo de procedemento

Rexistros e censos

Materia

Alfándegas

Obxecto

Rexistro de traballadores fronteirizos nas Administracións de Alfándegas e Impostos Especiais da Liña da Concepción.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

  • Telemática

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: Solicitude de inscrición por parte do interesado

  • Tramitación: Comprobación da documentación achegada

  • Terminación: Resolución da AEAT acordando ou denegando a inscrición solicitada e emitindo, se é o caso, a tarxeta identificativa correspondente.

Formularios

Formulario

Prazo de resolución

3 Mes/es

Órgano de resolución

Titular das Administracións de Alfándegas e Impostos Especiais da Liña da Concepción.

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo que se vaia recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Non require autenticación, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Resolución de 25 de julio de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el supuesto especial de uso del circuito rojo en el tráfico de viajeros en la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Línea de la Concepción para los trabajadores fronterizos. (BOE 29-julio-2014)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación telemática de la solicitud de alta de trabajadores fronterizos autorizados aprobada por la Resolución de 25 de julio de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el supuesto especial de uso del circuito rojo en el tráfico de viajeros en la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de La Línea de la Concepción para los trabajadores fronterizos.