Procedemento

Garantía e pagamento: Autorización de garantía global (incluíndo reducións e dispensa).

Datos xerais


Denominación

Garantía e pagamento: Autorización de garantía global (incluíndo reducións e dispensa).

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Alfándegas

Obxecto

Procedemento de autorización da constitución dunha garantía global, incluído a súa posible redución ou dispensa.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación da solicitudeTramitación: Verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización.Terminación: Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Prazo de resolución

120 Día/s natural/is

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero