Procedemento

Tránsito: Procedementos simplificados propios dos transportes por vía marítima (nivel 1 e nivel 2).

Datos xerais


Denominación

Tránsito: Procedementos simplificados propios dos transportes por vía marítima (nivel 1 e nivel 2).

Tipo de procedemento

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións

Materia

Alfándegas

Obxecto

Procedemento de autorización da simplificación de tránsito consistente no uso do manifesto marítimo.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Inicio:
Presentación da solicitude
Tramitación:
Verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización
Terminación:
Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero