Procedemento

Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Locais autorizados para a exportación.

Datos xerais

Denominación

Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Locais autorizados para a exportación.

Tipo de procedemento

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións

Materia

Alfándegas

Obxecto

Procedemento de autorización dos lugares de presentación das mercadorías á exportación.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: Presentación da solicitude

  • Tramitación: Verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización

  • Terminación: Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero