Procedemento

Réximes especiais: Autorización de depósito distinto do alfandegueiro

Datos xerais

Denominación

Réximes especiais: Autorización de depósito distinto do alfandegueiro

Tipo de procedemento

Alfandegueiro

Materia

Alfándegas

Obxecto

Autorización da instalación como depósito distinto do alfandegueiro para os efectos do anexo quinto da Lei do IVE.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática

Documentación

Documentación esixida pola normativa.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: Presentación da solicitude.

  • Tramitación: Verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización

  • Terminación: Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Formulario (Tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Reposición. Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre,del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 31-diciembre-1992)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero