Procedemento

Réximes especiais: Autorización de instalación para o depósito alfandegueiro de mercadorías

Datos xerais


Denominación

Réximes especiais: Autorización de instalación para o depósito alfandegueiro de mercadorías

Tipo de procedemento

Alfandegueiro

Materia

Alfándegas

Obxecto

Autorización da explotación dunha instalación como depósito do alfandegueiro de mercadorías

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Documentación esixida pola normativa.

Fases do procedemento/servizo

Mediante presentación da solicitude.
Tramitación: verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización
Terminación: acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Formulario (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Reposición. Prazo: un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero