Procedemento

Réximes especiais: Autorización da utilización da importación temporal, o destino final, o perfeccionamento activo ou o perfeccionamento pasivo en situacións nas que se aplique o art. 163 do Regulamento Delegado

Datos xerais

Denominación

Réximes especiais: Autorización da utilización da importación temporal, o destino final, o perfeccionamento activo ou o perfeccionamento pasivo en situacións nas que se aplique o art. 163 do Regulamento Delegado

Tipo de procedemento

Alfandegueiro

Materia

Alfándegas

Obxecto

Solicitude de autorización para acollerse a determinados réximes especiais aduaneiros en caso de aplicación do artigo 163 do Regulamento Delegado (UE) 2016/341 da Comisión, do 17 de decembro de 2015.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática.

Documentación

Documentación esixida pola normativa.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: presentación da solicitude.

  • Tramitación: verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización.

  • Terminación: acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición. Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero