Procedemento

Tránsito: Emprego dun documento de transporte electrónico como declaración de tránsito

Datos xerais

Denominación

Tránsito: Emprego dun documento de transporte electrónico como declaración de tránsito

Tipo de procedemento

Alfandegueiro

Materia

Alfándegas

Obxecto

Autorización. Procedemento de autorización da simplificación de emprego dun documento de transporte electrónico como declaración de tránsito

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

  • Telemático.

Documentación

Solicitude segundo Anexo A do Regulamento UE Delegado 2446/2015.

Fases do procedemento/servizo

  • Presentación da solicitude.

  • Verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización.

  • Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Solicitude segundo Anexo A do Regulamento UE Delegado 2446/2015 (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

120 días naturais

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: no prazo dun mes presentará con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: no prazo un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero